Πληκτρολόγιο Crow oled

118.00 

 • Πληκτρολόγιο γραφικού περιβάλλοντος OLED  (Organic Light Emitting Diode), για τους πίνακες συναγερμού RUNNER της CROW.
 • Με υπο­στή­ρι­ξη ελ­λη­νι­κής και αγ­γλι­κής γλώσ­σας.
 • Εύ­κο­λη πλο­ή­γη­ση στο μενού με προ­βο­λή ει­κο­νι­δί­ων
 • Διαστάσεις: 105 x 125 x 20 mm
Κατηγορία:

Περιγραφή

Το πληκτρολόγιο Crow oled μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει σε οποιο­δή­πο­τε πί­να­κα συ­να­γερ­μού της σει­ράς Runner.

 • Με­γά­λη οθόνη για εύ­κο­λη ανά­γνω­ση και προ­βο­λή μη­νυ­μά­των μέχρι και σε 6 γραμ­μές.
 • Δύο εντά­σεις φω­τι­σμού στα προ­βαλ­λό­με­να μη­νύ­μα­τα για εύ­κο­λη ανά­γνω­ση.
 • Πλή­κτρα γρή­γο­ρου οπλι­σμού σε πα­ρα­μο­νή και πλήρη όπλι­ση.
 • Βοη­θη­τι­κά πλή­κτρα πλο­ή­γη­σης που αλ­λά­ζουν λει­τουρ­γί­ες ανά­λο­γα με την τρέ­χου­σα απει­κό­νι­ση.
 • Ει­δι­κή λει­τουρ­γεία προ­βο­λής της κα­τά­στα­σης όλων των ζωνών με μια ματιά.
 • Συν­δυα­σμέ­να πλή­κτρα πα­νι­κού , ια­τρι­κής βο­ή­θειας.
 • Εν­δει­κτι­κά LED για ση­μα­το­δό­τη­ση κα­τά­στα­σης ετοι­μό­τη­τας του συ­στή­μα­τος και system trouble.
 • Προ­γραμ­μα­τι­ζό­με­να πλή­κτρα ει­δι­κών λει­τουρ­γειών ( A.B.C.D )
 • Λει­τουρ­γία βο­ή­θειας που προ­βά­λει πε­ρι­γρα­φή λει­τουρ­γί­ας των προ­γραμ­μα­τι­ζο­μέ­νων πλή­κτρων.
 • Το πληκτρολόγιο Crow oled δια­θέ­τει οπί­σθιο φω­τι­σμό πρά­σι­νου-κί­τρι­νου χρώ­μα­τος στα πλή­κτρα και την οθόνη ρυθ­μι­ζό­με­νο σε 8 επί­πε­δα.
 • Λει­τουρ­γία αυ­τό­μα­της μεί­ω­σης φω­τι­σμού στην οθόνη για μι­κρό­τε­ρη κα­τα­νά­λω­ση και καλ­λύ­τε­ρο αι­σθη­τι­κό απο­τέ­λε­σμα στον χώρο.

 

Οδηγίες χρήσης Crow oled keypad

Πληκτρολόγιο Crow oled manual