Πυρανίχνευση – Εγκαταστάσεις

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και εγκατάσταση ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  σε παντός τύπου κτιριακές εγκαταστάσεις

Πλήρης εφαρμογή των κανονισμών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας , σύμφωνα με τις απαιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας και άδειας λειτουργίας

Ένα σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από ανιχνευτές πυρκαγιάς οι οποίοι ανιχνεύουν και αναλύουν τα διαφορετικά φαινόμενα πυρκαγιάς και αυτόματα αναφέρουν τους επικρατούντες κινδύνους στον κεντρικό πίνακα.

Ένα σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας περιλαμβάνει απαραίτητα ένα επαρκές δίκτυο πυρανιχνευτών, που θα είναι κατάλληλοι για την κάθε περίπτωση και θα εξασφαλίζουν επαρκή αξιοπιστία. Η πυρανίχνευση (δηλαδή η διέγερση ενός κατάλληλου αισθητηρίου συστήματος), θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα τη σήμανση (οπτική, ακουστική κ.λπ) και παράλληλα, αν υπάρχει σχετική εγκατάσταση, θα θέσει σε λειτουργία τον μηχανισμό κατασβέσεως.

Η πυρανίχνευση  βασίζεται σε ειδικούς ανιχνευτές (ιονισμού, θερμοκρασίας, φλόγας, ορατού καπνού ή θερμοδιαφορικούς) και τα  μπουτόν που τοποθετημένα σε επίκαιρα σημεία θα επιτρέπουν τόσο την αυτόματη όσο και την ημιαυτόματη λειτουργία του συστήματος.
Ο ανιχνευτές πυρκαγιάς τοποθετούνται στήν οροφή του χώρου τον οποίο πρόκειται να προστατεύσουν. Σε χώρους, διαδρόμους, κ.λπ. όπου υπάρχουν ψευδοροφές μπορούν να τοποθετηθούν πάνω ή κάτω από αυτές  ανάλογα με την μελέτη. Κάθε ανιχνευτής έχει ενσωματωμένο στη βάση του ενδεικτικό λαμπτήρα «νέον» που αναβοσβήνει και ο οποίος τίθεται σε τάση αμέσως μόλις διεγερθεί ο ανιχνευτής, ώστε να εντοπίζεται εύκολα η πηγή της διεγέρσεως (σχετικός ανιχνευτής) και επομένως η εστία της πυρκαγιάς.
Εφόσον απαιτείται επανάληψη του σήματος (αναβόσβημα) μακριά από τον ανιχνευτή χρησιμοποιείται φωτεινός επαναλήπτης που συνδέεται με τη βάση του ανιχνευτή με καλώδια. Για τον ασφαλέστερο εντοπισμό του ανιχνευτή ενός βρόχου που έχει διεγερθεί, δεν πρέπει να είναι δυνατό το ταυτόχρονο αναβόσβημα του λαμπτήρα άλλου ανιχνευτή του ίδιου βρόγχου.
Οι ανιχνευτές μόλις αυτόματα διεγερθούν και τα μπουτόν μόλις πιεσθούν με το χέρι, επιτρέπουν στιγμιαία διέλευση ρεύματος.
Αυτό αναγγέλλεται στο «Κέντρο» σαν «συναγερμός», οπτικός και ακουστικός. Ο «συναγερμός» αυτός, τόσο ο οπτικός όσο και ο ακουστικός, μέσω τηλεφωνικών καλωδίων μπορεί να τηλεμεταδοθεί και σε άλλο πίνακα και μάλιστα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Εφεδρική τροφοδοσία
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το σύστημα πυρανίχνευσης συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά με την βοήθεια μπαταριών. Οι μπαταρίες είναι κλειστού τύπου, μολύβδου και επαναφορτιζόμενες με μεγάλη διάρκεια ζωής (Rechargeable Sealed Lead Acid Battery). Τροφοδοτούν το σύστημα από λίγες ώρες μέχρι λίγες μέρες, ανάλογα με τις απαιτήσεις του και την ονομαστική τους τιμή.

Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς (Fire Call Point)
Τα μπουτόν αναγγελίας φωτιάς (Fire Call Point), ή μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας φωτιάς (Manual Call Point), τοποθετούνται στους διαδρόμους και στις εξόδους διαφυγής. Συνδέονται στις ζώνες, ή στους βρόγχους του πίνακα πυρανίχνευσης. Πατώντας τα, ενεργοποιούνται, ή με την θραύση ή με την μετατόπιση του προστατευτικού τους καλύμματος (πλαστικό ασφαλές τζάμι – safeglass).
Αντικαθιστώντας το σπασμένο τζάμι (κάλυμμα), ή επαναφέροντας το στην αρχική του θέση, (με τη χρήση ενός ειδικού κλειδιού), απενεργοποιούνται και είναι πάλι έτοιμα για χρήση. Μερικοί τύποι μπουτόν αναγγελίας φωτιάς, έχουν ενσωματωμένες ενδεικτικές λυχνίες.

Αισθητήρια Πυρανίχνευσης (Fire Detectors)
Τα αισθητήρια πυρανίχνευσης, οι πυρανιχνευτές, αποτελούν τους αισθητήρες που ανιχνεύουν την ύπαρξη φωτιάς από τα πρώτα της στάδια. Μόλις ενεργοποιηθούν, στέλνουν ένα σήμα στον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης, αλλά ανάβουν και την ενσωματωμένη λυχνία που διαθέτουν. Όταν υπάρχουν πολλοί πυρανιχνευτές σε ένα χώρο, συνδέονται όλοι με μια άλλη ενδεικτική λυχνία (φωτεινός επαναλήπτης) που τοποθετείτε έξω από το χώρο αυτό.
Οι πυρανιχνευτές χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
α. Θερμικοί πυρανιχνευτές
β. Πυρανιχνευτές ορατού καπνού
α. Θερμικοί πυρανιχνευτές
Οι πυρανιχνευτές αυτοί διακρίνονται σε πυρανιχνευτές μέγιστης θερμοκρασίας, σε θερμοδιαφορικούς αλλά και σε συνδυασμό αυτών των δύο τύπων.

Ο πυρανιχνευτής μέγιστης θερμοκρασίας είναι ευαίσθητος στην αύξηση της θερμοκρασίας. Προκαλεί συναγερμό, όταν η θερμοκρασία φτάσει την προκαθορισμένη τιμή κατωφλίου. Η τιμή αυτή είναι 54°C, ή 75°C, ανάλογα με το είδος του περιβάλλοντα χώρου. Η αρχή λειτουργίας του στηρίζεται στην θερμική διαστολή δύο μετάλλων (διμεταλλικό έλασμα).

Ο θερμοδιαφορικός πυρανιχνευτής λειτουργεί διαφορετικά. Έχει δύο θερμικούς αισθητήρες με τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά με διαφορετική θερμική αδράνεια. Αν η θερμοκρασία του χώρου αυξάνεται βαθμιαία, τότε και οι δύο αισθητήρες ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο. Στην περίπτωση ξαφνικής αύξησης της θερμοκρασίας, το ηλεκτρονικό κύκλωμα του πυρανιχνευτή θα διακρίνει ανισορροπία και θα προκαλέσει συναγερμό.

Ο θερμοδιαφορικός είναι ευαίσθητος στο ρυθμό της αύξησης της θερμοκρασίας. Μικρή αύξηση θερμοκρασίας, δεν προκαλεί συναγερμό, γιατί μπορεί να θεωρηθεί μια φυσιολογική αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στο χώρο. Έτσι, οι πηγές θερμότητας όπως οι σόμπες και τα θερμαντικά σώματα δεν προκαλούν ψευδείς συναγερμούς. Η μέγιστη τιμή του ρυθμού αύξησης της θερμοκρασίας κυμαίνεται 3-4°C ανά λεπτό. Όταν η θερμοκρασία του χώρου αυξάνεται πάνω από 5-6°C ανά λεπτό, τότε μόνο ο πυρανιχνευτής ενεργοποιείται.
β. Πυρανιχνευτές ορατού καπνού
Οι πυρανιχνευτές αυτοί διακρίνονται σε φωτοηλεκτρικοί πυρανιχνευτές ορατού καπνού με ή χωρίς αισθητήριο μέγιστης θερμοκρασίας – θερμοδιαφορικοί και σεπυρανιχνευτές ιονισμού.

Ο φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής ορατού καπνού είναι ευαίσθητος στον καπνό που προκαλούν φωτιές από καιγόμενο ξύλο, χαρτί, υφάσματα, έπιπλα και φωτιές που σιγοκαίνε. Η λειτουργία του βασίζεται στο φαινόμενο της διάθλασης του φωτός.

πυρανιχνευτές ιονισμού.Ο θάλαμος καπνού περιέχει έναν υπέρυθρο πομπό και δέκτη. Σε κατάσταση αναμονής (όταν δεν υπάρχει καπνός μέσα στο θάλαμο), ο δέκτης αντιλαμβάνεται μία συγκεκριμένη τιμή εκπομπής υπέρυθρων. Όταν ο καπνός εμφανιστεί στο θάλαμο, η τιμή αυτή διαφοροποιείται και ο πυρανιχνευτής ενεργοποιείται. Ο καπνός πρέπει να είναι στο θάλαμο καπνού περίπου 5 δευτερόλεπτα πριν ο πυρανιχνευτής δώσει συναγερμό. Η ενδεικτική λυχνία, που έχει ενσωματωμένη ο πυρανιχνευτής, αναβοσβήνει κάθε 25 δευτερόλεπτα για να δείξει ότι είναι σε κατάσταση αναμονής.

Ο πυρανιχνευτής ιονισμού διαθέτει και έναν δεύτερο ιονισμένο θάλαμο. Η εμφάνιση του καπνού αλλάζει την ροή των ιόντων του αέρα μέσα στον ιονισμένο θάλαμο. Ο πυρανιχνευτής διακρίνει την αλλαγή προκαλώντας συναγερμό.

Οδηγίες για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αθήνα  26-09-2000
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ                 Αριθ.  Πρωτ.: 1122
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ταχ.  Δ/νση  :Ομήρου 8, 6ος όροφος

Ταχ.  Κώδ.   :105 64
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Οδηγία για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συγκροτήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Κ. Δαφέρμο και τα μέλη κ.κ. Σ. Λύτρα, Ε. Κιουντούζη, Ν. Αλιβιζάτο, Π. Πάγκαλο, Α. Παπαχρίστου και Β. Παπαπετρόπουλο.

Συνήλθε σε συνεδρίαση στο κατάστημα της στις 7-9-2000, με την παρουσία της Γραμματέως κ. Κ. Καρβέλη.

Η Αρχή συζήτησε το θέμα των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και στην συνέχεια σύμφωνα με το αρθρ. 19 παρ. 1 εδ. α του Ν.2472/97 εξέδωσε την παρακάτω οδηγία :

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχοντας υπ’ όψη :

 1. Ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. α΄ν.2472/1997 και την κοινοτική Οδηγία 94/46, τα δεδομένα ήχου και εικόνας, εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 1. Ότι η αποθήκευση και διαβίβαση εικόνας προσώπου, η οποία συλλέγεται με λήψη από σταθερή βιντεοκάμερα, που λειτουργεί μόνιμα, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σε κλειστό ή ανοικτό χώρο συγκέντρωσης ή διέλευσης κοινού, όπως για παράδειγμα οδοί, πλατείες, σταθμοί, λιμάνια, τράπεζες, καταστήματα, γήπεδα, θέατρα, κινηματογράφοι, ή σε μέσα μεταφοράς δημόσιας χρήσης, συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά υην έννοια του άρθρου 2 περ. δ’ ν.2472/1997.
 1. Ότι η λήψη τέτοιας εικόνας από κάμερα κλειστού κυκλώματος, χωρίς αποθήκευση ή άλλη περαιτέρω επεξεργασία, δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας από την υποχρέωση του να την γνωστοποιεί στην Αρχή και να ενημερώνει το κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 11 ν.2472/1997.
 1. Ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 και 1 περ. α’ ν.2472/1997, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων εκδίδει οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αποφασίζει την έκδοση της παρακάτω οδηγίας :

ΟΔΗΓΙΑ

« Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω κλειστών κυκλωμάτων »

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις επεξεργασίας

 1. Η λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που λειτουργεί μονίμως, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα δεν επιτρέπεται, διότι προσβάλλει την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή του ατόμου.
 2. Κατ΄ εξαίρεση, τέτοιου είδους λήψη ( μόνιμη, συνεχής ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα ) και επεξεργασία είναι νόμιμη, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του ν.2472/1997, εφ΄ όσον ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η προστασία προσώπων ή αγαθών ή η ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Α. Κριτήριο για τη νομιμότητα της επεξεργασίας είναι : α) η αρχή της     αναγκαιότητας, σύμφωνα με την οποία η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον ο σκοπός της δεν μπορεί να επιτευχθεί με εξ ίσου αποτελεσματικά αλλά λιγότερο επαχθή για το άτομο μέσα, ( όπως π.χ. ανιχνευτές στην είσοδο και την έξοδο κλειστών χώρων ), και β) η αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας πρέπει να υπερέχει καταφανώς, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν βλάπτονται οι προσωπικές τους ελευθερίες.

Β. Τα δεδομένα που συλλέγονται με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης πρέπει να είναι συναφή και πρόσφορα και πάντως όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται, για να επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, τα σημεία στα οποία εγκαθίστανται οι σταθερές βιντεοκάμερες και ο τρόπος λήψης να καθορίζονται, έτσι ώστε να μην συλλέγονται περισσότερα δεδομένα από όσα είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό που επιδιώκεται. Έτσι, για παράδειγμα, αν το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ενός καταστήματος ή μίας τράπεζας αποβλέπει στην πρόληψη της κλοπής αγαθών ή την αποτροπή ληστείας, τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μπορούν να χρησιμεύουν για τον έλεγχο της συμπεριφοράς ή της απόδοσης των εργαζομένων.

Γ. Σ ε ανοιχτούς χώρους, οι βιντεοκάμερες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε τέτοια σημεία, ώστε να μην είναι δυνατή η λήψη εικόνων της εισόδου ή του εσωτερικού κατοικιών.

Δ. Τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι ακριβή. Ωστόσο, η αναγνώριση προσώπων ή οχημάτων θα πρέπει  να είναι δυνατή μόνο, αν είναι απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού που κάθε φορά επιδιώκεται. Έτσι, για παράδειγμα, αν σκοπός της λήψης εικόνων είναι ο έλεγχος της ροής της κυκλοφορίας και όχι η διαπίστωση τροχαίων παραβάσεων, οι κάμερες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε τέτοια σημεία και η λήψη να μην είναι δυνατή η εξατομίκευση προσώπων ή οχημάτων.

Ε.       αα) Εφ΄ όσον αποθηκεύονται με οποιονδήποτε τρόπο, δεδομένα που συλλέγονται δεν θα πρέπει να διατηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που κάθε φορά απαιτείται για τον επιδιωκόμενο σκοπό και πάντως όχι πέραν των 15 ημερών.

ββ) Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δύνανται να διατηρούν τα δεδομένα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 45 ημερών. Αν κατά το χρονικό διάστημα αυτό καταγραφούν περιστατικά οργανωμένης οικονομικής απάτης ή αμφισβήτησης οικονομικής συναλλαγής, τα σχετικά τμήματα των δεδομένων του κλειστού κυκλώματος δύναται να διατηρηθούν για επιπλέον 30 ημέρες, εφόσον το αρχικό χρονικό διάστημα δεν επαρκεί για τη διερεύνηση των περιστατικών αυτών.

γγ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται διατήρηση των δεδομένων πέραν των ανωτέρω οριζομένων χρονικών διαστημάτων μόνο με ειδική άδεια της Αρχής.

Αιτήματα για παράταση του αρχικού διαστήματος τήρησης των δεδομένων των 45 ημέρων που είναι εκκρεμή στην Αρχή έως την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, υπόκεινται στη ρύθμιση της παρούσης. Τα αιτούντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να τηρήσουν τα δεδομένα των συγκεκριμένων περιστατικών για χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

(Το εδάφιο Ε, της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας οδηγίας αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την απόφαση 46/2009 της Αρχής)

ΣΤ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα μέτρα ασφαλείας των δεδομένων για όσο διάστημα διατηρούνται καθώς και στην προστασία τους από αθέμιτη επεξεργασία. Έτσι, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, πρέπει μεταξύ άλλων να μεριμνά για την ασφάλεια και την πρόσβαση στον κεντρικό χώρο ελέγχου και τον χώρο αποθήκευσης μαγνητοσκοπημένου υλικού, για την επιλογή κατάλληλου προσωπικού, για την συνεχή μετεκπαίδευσή του σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον σεβασμό εν γένει των κανόνων που θέτει ο ν.2472/1997.

Ζ. Εάν ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η πρόληψη ή η καταστολή του εγκλήματος, η διαβίβαση των δεδομένων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στις αρμόδιες δικαστικές ή αστυνομικές αρχές. Η διαβίβαση δεδομένων στα μέσα ενημέρωσης επιτρέπεται μόνο κατ΄ εξαίρεση και με προηγούμενη ειδική άδεια της Αρχής, εφ΄ όσον εκτιμάται βασίμως ότι η συνδρομή του κοινού είναι αναγκαία για την αναγνώριση των εμπλεκομένων σε εγκληματική πράξη, χωρίς να παραβλέπεται η τυχόν άρνηση του θύματος.

Άρθρο 2

Ειδικότερες υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας

Α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αρχή την εγκατάσταση του κυκλώματος και την έναρξη της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 ν.2472/1997. Οφείλει, ειδικότερα, να εκθέτει με σαφήνεια τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που προτίθεται να συλλέξει και τους τυχόν αποδέκτες των δεδομένων αυτών.

Β. Προτού το άτομο ή το όχημα εισέλθει στην εμβέλεια της βιντεοκάμερας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να το ενημερώνει με τρόπο κατανοητό ότι προχωρώντας θα βρεθεί σε χώρο που βιντεοσκοπείται. Προς τούτο, θα πρέπει κατ΄ αρχήν να αναρτώνται σε επαρκή αριθμό και εμφανές μέρος ευδιάκριτες πινακίδες, όπου θα πρέπει να αναγράφεται για λογαριασμό ποιου γίνεται η βιντεοσκόπηση, για ποιο σκοπό, καθώς και το πρόσωπο με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν για να ασκήσουν τα δικαιώματα που ο ν.2472/1997 αναγνωρίζει στο υποκείμενο και, κυρίως το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης. Συμπληρωματικά, η ενημέρωση μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους, σύμφωνα με την κανονιστική πράξη 1/1999 της Αρχής.

Γ. Εφιστάται η προσοχή των υπεύθυνων επεξεργασίας ότι η Αρχή μπορεί να ασκεί οποτεδήποτε κάθε αναγκαίο  έλεγχο και μάλιστα αυτεπαγγέλτως και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες.

Δ. Είναι αυτονόητο ότι για να γίνει συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων απαιτείται άδεια της Αρχής.

Ε. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης εγκατεστημένων σε ιδιωτικούς χώρους από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών εκφεύγει του πεδίου εφαρμογής του Νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.2472/97. Η λήψη ωστόσο εικόνας από κοινόχρηστους χώρους κατοικιών που περιλαμβάνουν πολλά αυτόνομα διαμερίσματα συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτει στο Νόμο. Στην περίπτωση αυτή, πέραν των άλλων προϋποθέσεων επεξεργασίας, είναι απαραίτητη η ρητή και ειδική συγκατάθεση κάθε ενοίκου και όταν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε η Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας μπορεί να αποφασίσει σύμφωνα με τον κανονισμό της την αναγκαιότητα ή μη εγκατάστασης του κυκλώματος. Ο θιγόμενος από την απόφαση αυτή σε ό,τι αφορά τα προσωπικά του δεδομένα μπορεί να προσφύγει στην Αρχή. Οι κάμερες δεν πρέπει να ελέγχουν την πρόσβαση στα κατ’ ιδίαν διαμερίσματα, σε γειτονικές κατοικίες, δρόμους και πεζόδρομους.

Ο εκάστοτε διαχειριστής της πολυκατοικίας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και είναι υποχρεωμένος για την ενημέρωση των υποκειμένων ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται. Η καταγραφή εικόνας χωρίς ήχο είναι επιτρεπτή εφόσον η μονάδα ελέγχου που καταχωρεί τις εικόνες βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση και τα δεδομένα διατηρούνται το πολύ 48 ώρες. Ειδικά για τις σε ενιαίο χώρο θέσεις στάθμευσης οχημάτων των κατοικιών (υπόγειο, πυλωτή), είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος από το νόμιμο κάτοχο μόνον όταν οι κάμερες εστιάζουν αποκλειστικά στο αγαθό το οποίο προστατεύουν και όχι σε γειτονικούς χώρους και υπάρχει πινακίδα που ενημερώνει τα υποκείμενα για την βιντεοσκόπηση.

ΣΤ. Η παρούσα οδηγία αφορά και τα ήδη λειτουργούντα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις ρυθμίσεις της μέσα σε εύλογο χρόνο και πάντως όχι πέραν του τέλους Σεπτεμβρίου 2005.

(Τα ανωτέρω εδάφια Δ, Ε και ΣΤ αντικατέστησαν τα προηγούμενα αντίστοιχα εδάφια σύμφωνα με την 2162/10.6.2005 τροποποίηση της παρούσας οδηγίας).

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( Άρθρο 19 & 8 Ν. 2472/1997 ).

Για την Αρχή,

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Δαφέρμος

 

Συντήρηση συστήματος συναγερμού

Η Συντήρηση συστήματος συναγερμού είναι ελάχιστη και συγκεκριμένη.

Το σύστημα συναγερμού διαθέτει 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. μία ειναι στόν πίνακα τού συναγερμού και μία στήν σειρήνα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Ο χρόνος λειτουργείας ομως εξαρτάται απο την κατάσταση που είναι οι μπαταρίες και απο πόσα περιφεριακά λειτουργούν στο σύστημα. περισσότερα ραντάρ, περιμετρικοί ανιχνευτές, GSM  και γενικά συσκευές που γιά να λειτουργήσουν απαιτούν ρεύμα μειώνουν το χρόνο λειτουργείας σε περίπτωση διακοπής.

Οι επαναφορτιζομενες μπαταριες   εχουν διάρκεια καλης λειτουργιας τα τρία χρόνια περίπου.Σε ολα τα συστήματα πού τοποθετούμε υπάρχει ειδοποίηση που εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο του συναγερμού γιά το ποιά μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση.

Ποτέ δέν χρησιμοποιούμε χαμηλής ποιότητας μπαταρίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη κεντρική  πλακέτα του συστήματος  η στήν σειρήνα.

Σε περίπτωση ασύρματου συστήματος  μπαταρίες χρησιμοποιούν οι ασύρματες παγίδες  και τα ραντάρ.και σε αυτήν την περίπτωση ενδειξη χαμηλής μπαταρίας εμφανίζεται στό πληκτρολόγιο του συστήματος.(π.χ.  χαμηλή μπαταρία παγίδας κουζίνας).

Ακούμε σε διακοπές ρεύματος κάποια συστήματα συναγερμού να ενεργοποιείται η εξωτερική σειρήνα και αυτό ειναι ιδιαίτερα ενοχλητικό.Αυτό συμβαίνει γιατί η μπαταρία στήν σειρήνα είναι φορτισμένη ενώ η μπαταρία του πίνακα ειναι άδεια.

Ετσι η συντήρηση (καί προληπτικά σε κάποιες περιπτώσεις) κρίνεται απαραίτητη.Πέραν τής αντικατάστασης τών μπαταριών και μετρήσεων του συστήματος ελεγχος γίνεται στήν μονάδα GSM στίς παγίδες (εαν εχει χαλαρώσει κάποια ) όπως επίσης καί μια γενική δοκιμή του συναγερμού.

Περιμετρική προστασία

Περιμετρική προστασία

Η εξωτερική περιμετρική προστασία αφορά την κάλυψη ενός κτιρίου – ενός σπιτιού η περιφραγμένου χώρου με φωτοβολταικά πάνελ.
Σε περίπτωση παραβίασης του καλυπτόμενου χώρου θά ενεργοποιήσει το σύστημα ασφαλείας.
Γιά τήν περιμετρική κάλυψη χρησιμοποιούμε δέσμες υπερύθρων η μικροκυματικά ραντάρ εξωτερικού χώρου.
Οι δέσμες υπερύθρων οπως καί τα μικροκυματικά ραντάρ δέν επηρεάζονται από βροχή πάγο μικρά φυτά και μικρά ζώα.
Το κάλυμα φιλτράρει τίς ακτίνες του ηλίου καί ετσι αποφεύγονται οι λανθασμένοι συναγερμοί.
Επίσης προστατεύεται από επαφή tamper σέ περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει νά αφαιρέσει τό καπάκι.
Ενας πύργος δέσμης υπερύθρων μπορεί να εχει υψος εως καί δύο μέτρα υποστηρίζοντας οκτώ η δέκα δέσμες.

 Περιμετρική προστασία

Περιμετρική προστασία
Δέσμες υπερύθρων για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Κατάλληλες για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για κάλυψη απο 30, 60, 100, 150 εως και 250 μέτρα.

 

Επιλέγοντας σύστημα συναγερμού

Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού

Σκοπός ενός συστήματος συναγερμού, είναι η προστασία των κτιρίων από παράνομες εισβολές και κατ’ επέκταση οι κλοπές. Η σωστή κατασκευή, αλλά και ο σχεδιασμός από πλευράς της εταιρίας, που θα εγκαταστήσει και θα αναλάβει την παρακολούθηση του συστήματος, είναι οι βασικές παράμετροι αποτελεσματικότητάς του.

Επειδή η τεχνολογία των συστημάτων ασφάλειας είναι εξειδικευμένη, άγνωστη και απρόσιτη για το ευρύ κοινό, θα πρέπει πάντα να ελέγχουμε την αξιοπιστία της επωνυμίας ενός προϊόντος, καθώς και τις επίσημες πιστοποιήσεις του τεχνικού ελέγχου.
Μην επιλέγετε ποτέ ένα σύστημα συναγερμού με βάση το μικρό του κόστος, γιατί στην περίπτωση αυτή περιορίζεται το ποσοστό απόδοσης και αποτελεσματικότητας του.

Κατά τον ίδιο τρόπο μην εμπιστευθείτε ποτέ ένα σύστημα ασφαλείας επειδή μόνο και μόνο είναι πολύ ακριβό, εάν δεν υποστηρίζεται από τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις μίας αξιόπιστης επωνυμίας.

Συνεργαζομαστε με δυο από τις κορυφαίες εταιρείες κατασκευής συστημάτων ασφαλείας.

Την crow και την paradox.Συνεχής ερευνα υψηλή ποιότητα κατασκευής καλαισθησία λειτουργικότητα υπέυθυνη υποστήριξη σε μοντέλα που εχουν τοποθετηθεί και πρίν δέκα χρόνια.

Προϊόντα κατασκευασμένα με υψηλά στάνταρ αξιοπιστία χωρίς προβλήματα ψευδοσυναγερμών.

Εύκολα στήν χρήση με οδηγίες χρήσης στά Ελληνικά με προγραματισμό απο ηλεκτρονικό υπολογιστή όπως καί αναβάθμιση.

Εγγύηση άμεσης αντικατάστασης ελατωματικού προιόντος.

Τεχνικά χαρακτηρηστικά φωτογραφείες όπως καί τιμές μπορείτε να δείτε στήν ιστοσελίδα μας.

Είναι πολύ ευκολο να συγκρίνετε τίς τιμές οπότε θα διαπιστώσετε οτι η επιλογή ενός συστήματος no name

δέν διαφέρει σε κόστος από ενα από τα κορυφαία τής αγοράς.

Συστήματα συναγερμού crow

Συστήματα συναγερμού crow runner νέας γενιάς σύγχρονης τεχνολογίας. πίνακες συναγερμού,ενσύρματα και ασύρματα συστήματα σπιτιών και καταστημάτων.

Ισραήλ – ΗΠΑ (πολυεθνική) .             http://www.thecrowgroup.com/  

 
Υβριδικοί πίνακες συναγερμού νέας γενιάς
 • Παρέχει πλήρεις λειτουργίες access control υποστηρίζοντας ως 100 χρήστες
 • Διαθέτει εκτενή χρονικά προγράμματα και διαστήματα διακοπών
 • Ενσωματωμένος κωδικοποιητής. αυτόματος τηλεφωνητής
 • Δέχεται κατ’ ευθείαν τηλεχειρισμούς μέσω κoινού τηλεφώνου (DTMF)
 • Περιλαμβάνει real time clock υποστηριζόμενο από μπαταρία
 • Εύκολος προγραμματισμός από ένα πληκτρολόγιο LCD με χρήση μενού
 • Προγραμματισμός από Η/Υ τοπικά ή μέσω τηλεφωνικής γραμμής.
Επίσης προσφέρει μοναδικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες που μέχρι σήμερα δεν συναντώνται σε πίνακες αυτής της κατηγορίας.
Οι νέοι πίνακες υποστηρίζονται από πλειάδα περιφερειακών, όπως πληκτρολόγια μικρής ή μεγάλης οθόνης LCD – LED, αναγνώστες proximity με ή χωρίς πληκτρολόγιο, ασύρματο δέκτη, ασύρματα αισθητήρια (ραντάρ, επαφή, ανιχνευτής καπνού, ανιχνευτής θραύσης τζαμιού), ασύρματα πληκτρολόγια και χειριστήρια, ασύρματη σειρήνα, module συνθετικής φωνής, επεκτάσεις εξόδων, GSM back-up, κ.λ.π.
Επίσης διατίθεται δωρεάν ενιαίο πρόγραμμα downloading για όλους τους πίνακες της σειράς, στα ελληνικά.
Η crow γνωστή για την αξιοπιστία της, προσφέρει εργοστασιακή εγγύηση 3 ετών για τη σειρά Runner και τα περιφερειακά της
Συστήματα συναγερμού crow
 crow  runner 4 KIT LCD
Πίνακας 4-8 ζωνών
Περιλαμβάνει κουτί PL-BOX MINI, ασφαλειοθήκη PW-FUSE, πλακέτα runner 4/8  πληκτρολόγιο CR-16S LCD ST/BLUE
Υποστήριξη ελληνικών

Υποστήριξη ελληνικών σε όλα τα πληκτρολόγια


RUNNER 2: Νέο ασύρματο σύστημα συναγερμού αμφίδρομης επικοινωνίας
RUNNER 2
Η επιτυχημένη σειρά πινάκων συναγερμού Runner της CROW, αναβαθμίζεται στη σειρά RUNNER2, με την προσθήκη της νέας γενιάς ασύρματων περιφερειακών συσκευών αμφίδρομης επικοινωνίας FW2.
Η νέα σειρά περιλαμβάνει μία σειρά από νέα χαρακτηριστικά που αυξάνουν την λειτουργικότητα και την αξιοπιστία κάθε ασύρματου συστήματος Runner και αυτά είναι: αποτελεσματικότερη επικοινωνία, ένδειξη επικοινωνίας στην κάθε συσκευή, ενδείξεις κατάστασης στα ασύρματα χειριστήρια και πληκτρολόγια, μεγαλύτερη εμβέλεια, αποθήκευση των συμβάντων στην συσκευή μέχρι να επιβεβαιωθεί η λήψη τους από τον δέκτη, ελάχιστος χρόνος αποστολής συμβάντων στον δέκτη και κατά συνέπεια μεγαλύτερη εξοικονόμηση μπαταρίας, απομακρυσμένος έλεγχος ασύρματης συσκευής (walk test), μπαταρίες μεγαλύτερης διάρκειας, χρήση τεχνολογίας χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος, μοναδικός κωδικός αναγνώρισης 24 bit, έλεγχος απώλειας συσκευής, επιλογή κρυπτογράφησης (AES128 standard).

Ο νέος δέκτης αμφίδρομης επικοινωνίας FW2-RCV υποστηρίζει και όλες τις παλαιότερες ασύρματες συσκευές της σειράς FW, ενώ αντίθετα οι νέες συσκευές αμφίδρομης επικοινωνίας σειράς FW2 δεν υποστηρίζονται από τον παλιό δέκτη FW-RCV. Η νέα σειρά FW2 είναι πλήρης και περιλαμβάνει ασύρματους ανιχνευτές κίνησης, πλημμύρας, θραύσης τζαμιών, κραδασμών, καπνού, ασύρματες μαγνητικές επαφές, ασύρματα χειριστήρια, ασύρματα πληκτρολόγια με οθόνη LCD και ασύρματη εξωτερική σειρήνα.


Ολοκληρωμένο ασύρματο σύστημα συναγερμού με αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των περιφερειακών, επικοινωνία μέσω δικτύων TCP-IP, GSM & GPRS και λειτουργίες οικιακού αυτοματισμού. Η μοντέρνα λεπτή σχεδίαση της κεντρικής μονάδας με το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο, παρέχει την δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο σαν ένα πραγματικό έργο τέχνης.
Διαθέτει πλήρη γκάμα ασύρματων περιφερειακών συσκευών αμφίδρομής επικοινωνίας και μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε μικρή η μεγάλη εκατάσταση χωρίς την χρήση καλωδίων.
 • Μέχρι 32 ασύρματες ζώνες & 2 ενσύρματες ζώνες
 • Συχνότητα λειτουργίας 868Mhz & 915,6 Mhz
 • Υποστηρίζει μέχρι 4 υποσυστήματα
 • Ασύρματο πληκτρολόγιο γραφικού περιβάλλοντος (OLED) με αμφίδρομη επικοινωνία.
 • Ενσωματωμένος ασύρματος δέκτης αμφίδρομης επικοινωνίας
 • Πλήρη γκάμα ασύρματων περιφερειακών με αμφίδρομη επικοινωνία
 • Προαιρετική χρήση συστήματος επικοινωνίας μέσω δικτύων GSM/GPRS για αποστολή μηνυμάτων SMS ή σημάτων συναγερμού με CID σε κέντρο λήψης.
 • Δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού μέσω web εφαρμογής ή κινητών & σταθερών τηλεφώνων
 • Ενσωματωμένος αναγνώστης RFID (proximity tag)
 • Προεγκατεστοιμένα φωνητικά μηνυμάτα και Voice Mενού
 • Ενσωματωμένο μικρόφωνο με δυνατότητα απομακρυσμένης αμφίδρομης επικοινωνίας
 • Λειτουργίες Access Control και οικιακού αυτοματισμού
 • Εξωτερικό τροφοδοτικό
 • Σχεδίαση και συμμόρφωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN50131 Grade 2

Συστήματα συναγερμού crow

 |

OLED

 • Μοντέρνα σχεδίαση.
 • Γραφικό μενού χρήστη για εύκολο χειρισμό.
 • Γραφικό μενού εγκαταστάση για εύκολο προγραμματισμό.
Νέο πληκτρολόγιο γραφικού περιβάλλοντος OLED (Organic Light Emitting Diode), για τά συστήματα συναγερμού runner της crow.

 

Paradox Συστήματα ασφαλείας

Στόχος της Καναδικής εταιρείας PARADOX είναι να σχεδιάζει και να δημιουργεί, καινοτομικά και παράλληλα εξελιγμένα προϊόντα ασφαλείας. Από το 1989, οι προσπάθειες της εταιρίας έχουν αποδώσει μια πλήρη σειρά ανιχνευτών, κεντρικών μονάδων, ασύρματων συστημάτων, περιφερειακών προϊόντων και ηλ. Προγραμμάτων εγκαταστάτη – χρήστη, τα οποία διακινούνται σε περισσότερες από 100 αντιπροσωπείες σε όλο τον κόσμο.

Όλα τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε ανθρώπους και αγαθά. Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα ελέγχου προϊόντων για κάθε προϊόν. Έτσι  ο πελάτης και ο τεχνικός είναι σίγουροι για την αξιοπιστία των συσκευών αλλά και του κατασκευαστή.
paradox
Σειρά SPECTRA SP – Ενσύρματα συστήματα από 5 έως 32 ζώνες με την προσθήκη ενσύρματων ή ασύρματων επεκτάσεων.
Σειρά MAGELLAN –   Ασύρματα συστήματα ασφαλείας  με 2 ή 5 ενσύρματες ζώνες και έως 32 ασύρματες με τον ενσωματωμένο πομποδέκτη.
Σειρά DIGIPLEX – EVO – Προηγμένα Συστήματα ασφαλείας έως 192 ζώνες με την προσθήκη ασύρματων ή ενσύρματων επεκτάσεων και ελεγκτών πρόσβασης Access Control.

Δυνατότητες συστημάτων ασφαλείας

Τεχνολογία στα συστήματα συναγερμών

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού αποτελείται από τα εξής στοιχεία: την κεντρική μονάδα ελέγχου (πίνακας συναγερμού), τους εξωτερικούς ή εσωτερικούς αισθητήρες, τις συσκευές σήμανσης ή συναγερμού και τις συσκευές επικοινωνίας για τη μετάδοση του σήματος σε κέντρο λήψης σημάτων.

Οι δυνατότητες ενός σύγχρονου επώνυμου καί πιστοποιημένου συστήματος ασφαλείας σε επίπεδο λειτουργίας αλλά και σε τεχνικό είναι πολλές.
Σε επίπεδο λειτουργίας

Οπλιση του συστήματος με το πάτημα ενός πλήκτρου. αφόπλιση με κωδικό
Οπλιση του συστήματος με ανοιχτή κάποια ζώνη. πόρτα η παράθυρο.(το σύστημα τήν απενεργοποιεί αυτόματα ενημερώνοντας μας ταυτόχρονα)
Οπλιση τού συστήματος με παραμονή μέσα στο χώρο απενεργοποιώντας τα ραντάρ με το πάτημα ενός πλήκτρου
Πληροφορίες πού εμφανίζονται στό πληκτρολόγιο για την κατάσταση των ζωνών, την κατάσταση της μπαταρίας,τήν διακοπή ρεύματος την κατάσταση λειτουργίας (όπλιση-αφόπλιση) κλπ.
Οπλιση και αφόπλιση του συστήματος με τηλεχειρισμό. Επίσης από μακριά μέσω κινητού τηλεφώνου.
Δυνατότητα κλήσης σε σταθερό η κινητό τηλέφωνο σε περίπτωση παραβίασης.
Λειτουργία εποικινωνίας πανικού καί σιωπηλού κινδύνου
Δυνατότητα απομακρυσμένης ακοής στο χώρο της κεντρικής μονάδας, μέσω κινητού τηλεφώνου, μετά από συναγερμό ή  καλώντας τη μονάδα από το κινητό.
Γίνεται πάντα καταγραφή του κωδικού με τον οποίο οπλίζεται ή αφοπλίζεται ο συναγερμός.
Ενδειξη τών τελευταίων συμβάντων στό πληκτρολόγιο
Αναλυτικές ενδείξεις στό πληκτρολόγιο στά Ελληνικά
Αφόπλιση συστήματος υπό απειλή καί αποστολή σήματος κινδύνου στό κέντρο λήψης σημάτων η σε κινητό.

Τεχνικές δυνατότητες.
Δυνατότητα επέκτασης ζωνών και υποσυστημάτων συναγερμού, σε περίπτωση επέκτασης των εγκαταστάσεων σας
Προστασία σε όλες τις καλωδιώσεις της εγκατάστασης από κόψιμο ή βραχυκύκλωμα και ενεργοποίηση συναγερμού σε περίπτωση δολιοφθοράς είτε η κεντρική μονάδα είναι σε λειτουργία ή όχι.

Επικοινωνία με το πρωτόκολο contact id, το οποίο  επιτρέπει τη σύνδεση με πολλαπλές αισθητήριες συσκευές και τη λήψη σημάτων όπως πλημμύρα,

διαρροή αερίου, αφόπλιση υπό απειλή, δολιοφθορά, χωρίς παρέμβαση στον προγραμματισμό.

Υποστήριξη Access Control με δυνατότητα χρήσης των πληκτρολογίων ως καρταναγνωστών με χρήση απλών καρτών Proximity.
Σε περίπτωση παραβίασης ανάβει τα φώτα
Ελεγχος μέσω τού κινητού τηλεφώνου διαφόρων οικιακών συσκευών (καί οχι μόνο) καυστήρα,αυτόματο πότισμα,θερμοσίφωνα,φώτα κ.λ.π

Ασύρματα συστήματα συναγερμού

Αποτελούν πολύ καλή λύση για χώρους, στους οποίους για κάποιο λόγο δεν εχουν περαστεί η δέν μπορούν να περαστούν τα καλώδια.

Συγκρίνοντας τα καλωδιακά συστήματα με τα ασύρματα στο ίδιο επίπεδο ασφαλείας, για παράδειγμα στην προστασία κατοικιών, μπορεί να αποδειχτεί ότι είναι  ισοδύναμα στην ασφάλεια.
Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή οσον αφορά την επιλογή τών υλικών ενός ασύρματου συστήματος ασφαλείας .
Ένα καλής ποιότητας ασύρματο σύστημα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Μέγιστη σταθερότητα στη συχνότητα εποικινωνίας πίνακα – περιφεριακών.
Μεγάλο αριθμό πιθανών συνδυασμών κυλιώμενων κωδικών.
Καλή ευαισθησία και επιλογή των δεκτών.
Μετάδοση σε δύο (ή περισσότερες) διαφορετικές συχνότητες.
Όταν ένα ασύρματο σύστημα διαθέτει τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά, μπορεί να εγγυηθεί την καλή απόδοση σε πολλές λειτουργίες – μερικές κοινές και άλλες ανώτερες αυτών ενός παραδοσιακού ενσύρματου συστήματος.
Σε ενα επώνυμο καί πιστοποιημένο σύστημα ασφαλείας η επικοινωνία πίνακα – ασύρματης παγίδας – ραντάρ – πληκτρολογίου – σειρήνας γίνεται σε ασφαλείς καί καθαρές συχνότητες πού δέν παρεμβάλονται.
Σε περίπτωση πού η μπαταρία χρειαστεί αντικατάσταση ο χειριστής του συστήματος ενημερώνεται από ενδειξη χαμηλής μπαταρίας πού εμφανίζεται γραπτά στο πληκτρολόγιο του συστήματος.
Η διάρκεια τών μπαταριών ξεπερνά τα τρία χρόνια καθώς η συσκευή καταναλώνει ελάχιστο εως μηδαμινό ρεύμα (μικροαμπέρ)
Αντίθετα σε ένα μή πιστοποιημένο φθηνό σύστημα κινέζικης προέλευσης τίς περισότερες φορές δέν ισχυει τίποτα από ολα αυτά.οι παγίδες λειτουργούν σε κοινές συχνότητες οι μπαταρίες τροφοδοσίας τους είναι κοινές 9 volt. τα ραντάρ οι παγίδες καί το πληκτρολόγιο έχουν τηλεσκοπική κεραία σαν ραδιοφωνάκι.
Εαν σε ένα ενσύρματο σύστημα μπορεί να θεωρηθεί οτι  σύστημα τέτοιας προέλευσης μπορεί να <<λειτουργήσει>> αποδεκτά στήν περίπτωση ασύρματου συστήματος δέν γίνεται κάν λόγος γιά ασφάλεια.

Συναγερμός πυρανίχνευση κλειστό κύκλωμα

Σύστημα ασφαλείας πυρανίχνευση καί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.όλα σε ένα γιά απόλυτη ασφάλεια καί έλεγχο.

Ο νέος υβριδικός πίνακας συναγερμού RUNNER 8/16 τής crow διαθέτει μοναδικά χαρακτηρηστικά οικιακού αυτοματισμού και ελέγχου.

Συναγερμός πυρανίχνευση κλειστό κύκλωμα

Η κάθε ζώνη μπορεί να προγραματιστεί με 47 διαφορετικές επιλογές. Εκτός από ζώνη συναγερμού, περιμετρική, 24ωρη,ελέγχου πρόσβασης κ.λ.π μπορεί να προγραματιστεί καί ως ζώνη πυρανίχνευσης.

Με τήν προσθήκη τού κατάληλου ανιχνευτή καπνού η φωτιάς τότε το σύστημα ασφαλείας καλύπτει τον χώρο καί σαν πυρανίχνευση.

 Συναγερμός πυρανίχνευση κλειστό κύκλωμα

Στό πληκτρολόγιο του συστήματος διατίθεται πλήκτρο φωτιάς καί σε περίπτωση σύνδεσης του σε κέντρο λήψης σημάτων ο σταθμός γνωρίζει εάν το σήμα αφορά φωτιά οπότε ενημερώνεται άμμεσα η πυροσβεστική.

Στόν καλυπτόμενο χώρο εάν εχει τοποθετηθεί καί κλειστό κύκλωμα επιτήρησης τότε μπορούμε να έχουμε on-line εικόνα καί ήχο τού χώρου στόν υπολογιστή μας η στό κινητό τηλέφωνο μέσω internet.

 Συναγερμός πυρανίχνευση κλειστό κύκλωμα

Ο χώρος μπορεί να καταγράφεται ολο το 24ωρο με δυνατότητα σύνδεσης τού καταγραφικού με το σύστημα ασφαλείας.η εικόνα που λαμβάνει η σειρά καμερών VKCD-1375 της Γερμανικής eneo μπορεί να κανει αναγνώριση προσώπου ( F a c e d e t e c t i o n ).

Συναγερμός πυρανίχνευση κλειστό κύκλωμα

Προειδοποίηση όταν ένα αντικείμενο μετακινείται από ένα προκαθορισμένο χώρο (Missing object detection) και λειτουργίες καταμέτρησης.

Μπορεί να στείλει άμεσα φωτογραφία στόν υπολογιστή μας η στο κινητό, τού ατόμου πού προσπαθεί να κολήσει ατοκόλητο στήν κάμερα  – να τήν ψεκάσει μέ spray και άλλες πολλές δυνατότητες.

Μπορούμε να χωρίσουμε σε περιοχές τής επιλογής μας τήν εικόνα που βλέπει η κάμερα καί να ορίσουμε κάποια περιοχή σαν σημείο παραβίασης.η επικοινωνία τού καταγραφικού με το σύστημα ασφαλείας σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται σαν ζώνη πού παραβιάζεται καί ενεργοποιείται ο συναγερμός.

Η κάμερα μπορεί να κάνει καταμέτρηση αντικειμένων η ατόμων και ανάλογα με το πώς θα το ορίσουμε (λιγότερα η περισσότερα) θα στείλει εικόνα η θα ενεργοποιήσει το σύστημα ασφαλείας ακόμη καί εάν είναι αφοπλισμένο.

Οι δυνατότητες ενός τέτοιου συστήματος είναι απεριόριστες καί προσαρμόζονται σύμφωνα με τίς ανάγκες τού χώρου προς κάλυψη.

Γιά περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.